jچهار شنبه 26 دی 1397
یک شنبه 02 اردیبهشت
بازدید مهندس کریمی از ورزشگاه نیمه تمام 15 هزارنفری زنجان و دیدار با استاندار


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved