jجمعه 06 اسفند 1395
سرمایه گذاری
وضعیت سرمایه گذاری:
یک شنبه 24 بهمن - سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه بازسازی و تکمیل سالن همايش هاي مجموعه ورزشي انقلاب
تاریخ ثبت: یک شنبه 24 بهمن 1395
موضوع: سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه بازسازی و تکمیل سالن همايش هاي مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/12/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/11/26 الی 1395/12/03
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 06 بهمن - سرمایه‏ گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه بازسازی و تکمیل اماكن مجموعه ورزشي شهيد كشوري
تاریخ ثبت: چهار شنبه 06 بهمن 1395
موضوع: سرمایه‏ گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه بازسازی و تکمیل اماكن مجموعه ورزشي شهيد كشوري
محل اجرا: تهران ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/12/01
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/11/09 الی 1395/11/16
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 06 بهمن - سرمایه ‏گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه بازسازی و تکمیل استادیوم تنیس در مجموعه ورزشي انقلاب
تاریخ ثبت: چهار شنبه 06 بهمن 1395
موضوع: سرمایه ‏گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه بازسازی و تکمیل استادیوم تنیس در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: تهران،ابتدای نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/12/01
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/11/09 الی 1395/11/16
اطلاعات بیشتر
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved