jسه شنبه 21 اردیبهشت 1400
چهار شنبه 28 آبان
مراسم تودیع و معارفه معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved