jسه شنبه 28 خرداد 1398
شنبه 24 فروردین
بازدید مهندس کریمی از پروژه های مجموعه ورزشی انقلاب
عکس: علی پیرقاسمی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved