jسه شنبه 19 آذر 1398
چهار شنبه 16 مرداد
تکمیل پوشش چادری سقف ورزشگاه 75 هزارنفری نقش جهان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved