jیک شنبه 03 تیر 1403
پنج شنبه 21 اردیبهشت
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از ورزشگاه نقش جهان و جلسه با مدیرعامل سپاهان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved