jشنبه 05 خرداد 1403
پنج شنبه 12 بهمن
بازدید وزیر ورزش و جوانان از محل احداث مجموعه ورزشی بزرگ تهران
عکس: زهرا برفره


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved