jسه شنبه 02 مرداد 1403
شنبه 09 تیر
استقبال جامعه ورزش از صندوق سیار انتخابات ریاست جمهوری در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
عکس: سعید خلیلی - محسن منتظمی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved