jیک شنبه 03 تیر 1403
شنبه 19 خرداد
سومین نشست شورای مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در سال 1403


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved