jیک شنبه 03 تیر 1403
چهار شنبه 01 شهریور
بازدید معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه از سالن ۶۰۰۰ نفری کرج و استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری قزوین


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved