jشنبه 05 خرداد 1403
جذب مشارکتها - شرح وظایف
شزح وظایف
• بررسي درخواست هاي سرمايه گذاري و اخذ طرح، سوابق كاري و مدارك مالي مبنی بر توانايي اجراي طرح از سوي متقاضي و ارزيابي توجيه اقتصادي طرح
• استعلام از حوزه هاي ذيربط در خصوص طرح هاي پيشنهادي متقاضيان
• تهيه گزارش نهايي جهت طرح در كميسيون های مختلف
• پيگيري اجراي مفاد قراردادها، خصوصاً كنترل پيشرفت فيزيكي پروژه ها
• بررسي مشكلات و درخواست هاي سرمايه گذاران در جهت رفع موانع سرمايه گذاري و ارائه پيشنهاد جهت تصويب در كميسيون های مختلف
• تدوین و ارائه راهکارهای لازم در بخش تجاری شرکت در راستای اهداف و استرتتژی شرکت
• ایجاد فضا های مناسب در محیط های ورزشی به منظور تبلیغات جهت کسب درآمد
• بررسی امکانات توسعه اقتصادی در استانها و شهرستانها و برنامه ریزی در راستای اهداف شرکت
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved