شنبه 06 اردیبهشت نیو نیوز / شماره ۸۶  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره ۸۶/
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹