یک شنبه 08 تیر نیو نیوز / شماره ۹۴  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره ۹۴/
۸ تیر ۱۳۹۹