یک شنبه 25 خرداد نیو نیوز / شماره ۹۲  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره ۹۲/
۲۵ خرداد ۱۳۹۹