یک شنبه 15 تیر نیو نیوز / شماره ۹۵  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره ۹۵/
۱۵ تیر ۱۳۹۹