شنبه 13 اردیبهشت نیو نیوز / شماره ۸۷  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره ۸۷/
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹