شنبه 27 اردیبهشت نیو نیوز / شماره ۸۹  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره ۸۹/
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹