jیک شنبه 28 شهریور 1400
سفر یکروزه دکتر تقی زاده و مهندس کریمی به استان مازندران
سفر یکروزه دکتر تقی زاده و مهندس کریمی به استان مازندران و بازدید از پروژه های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved