jیک شنبه 28 شهریور 1400
بازتاب نشست خبری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از شبکه خبر - شهریور ۹۹


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved