jیک شنبه 06 آذر 1401
دو شنبه 02 آبان
افتتاح کمپ های تمرین فدراسیون ورزش های رزمی و جودو در مجموعه شهید کبکانیان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved