jیک شنبه 07 آذر 1400
سه شنبه 27 مهر
بازدید میدانی مهندس عاصم یوسفی از ساختمان دفتر مرکزی و گفتگوی صمیمانه با کارکنان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved