jیک شنبه 02 آبان 1400
پنج شنبه 22 مهر
بازدید وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل شرکت توسعه از سالن در حال احداث ۴۵۰۰ نفری قم


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved