jیک شنبه 07 آذر 1400
شنبه 24 مهر
بازتاب سفر دکتر سجادی وزیر ورزش و جوانان به قم در رسانه ملی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved