jسه شنبه 12 مهر 1401
دو شنبه 24 مرداد
حضور مدیرعامل و کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مجموعه های تابعه در مراسم ترحیم و یادبود مرحوم حسین خلیلی
از همکاران مجموعه ورزشی انقلاب


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved