jدو شنبه 17 بهمن 1401
شنبه 12 آذر
بازدید معاون فنی مهندسی و معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از روند انجام پروژه تعویض کابل ها و پست های برق مجموعه ورزشی آزادی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved