jیک شنبه 07 آذر 1400
پنج شنبه 27 آبان
حضور مهندس عاصم یوسفی در فدراسیون کشتی و بازدید از سالن های کشتی شهید هادی و شهید صدرزاده و جلسه با دبیر


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved