jیک شنبه 28 شهریور 1400
چهار شنبه 29 اردیبهشت
بازدید مهندس کریمی از سالن ورزشی ۶۰۰۰ نفری در حال احداث شیراز


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved