jیک شنبه 02 آبان 1400
شنبه 03 مهر
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه از مجموعه ورزشی شهید کشوری و معاونت فنی و مهندسی
عکس : حسین محمودیان


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved