jیک شنبه 28 شهریور 1400
چهار شنبه 06 مرداد
نشست معاونین و مدیران مجموعه های ورزشی با مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved