شنبه 31 شهریور نیو نیوز / شماره چهاردهم  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره چهاردهم/ 31 شهریور 1397