شنبه 30 تیر نیو نیوز / شماره ششم  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره ششم/ 30 تیر 1397