شنبه 05 آبان نیو نیوز / شماره نوزدهم  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره نوزدهم/ 5 آبان 1397