شنبه 06 مرداد نیو نیوز / شماره هفتم  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره هفتم/ 6 مرداد 1397