دو شنبه 15 مرداد نیو نیوز / شماره هشتم  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره هشتم/ 13 مرداد 1397