شنبه 23 تیر نیو نیوز / شماره پنجم  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره پنجم/ 23 تیر 1397