شنبه 14 مهر نیو نیوز / شماره شانزدهم  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره شانزدهم/ 14 مهر 1397