شنبه 07 مهر نیو نیوز / شماره پانزدهم  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره پانزدهم/ 7 مهر 1397