شنبه 12 آبان نیو نیوز / شماره بیستم  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره بیستم/ 12 آبان 1397