چهار شنبه 06 تیر نیو نیوز / شماره دوم  
   
  هفته نامه داخلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور/ شماره دوم/ 2 تیر 1397