یک شنبه 01 مهر جدول زمان بندی مشهد/ پاییز 97  
   
  جدول زمان بندی استفاده از هتل حیات شرق مشهد در پاییز 97