jدو شنبه 30 بهمن 1396
دو شنبه 30 مرداد
ارائه کارنامه همکاران دانشجو و فرزندان دانش آموز / تمام شد
ارائه کارنامه همکاران دانشجو و فرزندان دانش آموز / تمام شد
لطفاً طبق جدول زیر همکاران دانشجو و فرزندان دانش آموز آنها در سال 96-95 اصل مدرک کارنامه را تا پایان 31/5/96 به امور رفاهی شرکت تحویل نمایند


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved