jپنج شنبه 25 مرداد 1397
پروژه های عمرانی
استان:
طبقه بندی پروژه ها:
یزد - مجموعه جانبازان و معلولین یزد
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
یزد - سالن مسابقه ای شهید نصیری یزد
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
یزد - پیست دو چرخه سواری یزد
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
یزد - سالن اسکواش مجموعه بانوان
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
یزد - سالن تیر اندازی مجموعه بزرگ
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
یزد - سالن نابینایان
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
یزد - سالن ورزشی خیری زارچ
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
یزد - استخر بانوان .مجموعه بزرگ
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
یزد - سالن تنیس روی میز شاهدیه
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
یزد - دهکده
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
یزد - جانبازان و معلولین(مجموعه بزرگ)
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
یزد - بسیج
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
یزد - نعیم آباد
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
یزد - دهکده
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
یزد - جانبازان و معلولین(دهکده)
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
...
صفحه 1 از 6 صفحه
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved