jسه شنبه 26 دی 1396
پروژه های عمرانی
استان:
طبقه بندی پروژه ها:
مینو دشت - مجموعه ورزشی بانوان
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
مینو دشت - سالن ورزشی رزمی
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
مینو دشت - مینودشت
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - مجموعه روستایی طرح ضربتی دوزین
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - سالن ورزشی روستایی قلمی
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - سالن ورزشی روستایی گلیداغ
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - سالن ورزشی روستایی قره گل
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - سالن ورزشی روستایی چنارلی
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
گنبدکاووس - سالن ورزشی اسکواش
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
گنبدکاووس - سالن ورزشی رزمی
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
گنبدکاووس - زورخانه
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
گنبدکاووس - خانه والیبال
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
گنبدکاووس - سالن ورزشی پسران
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
گنبدکاووس - مجموعه ورزشی بانوان
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - سالن ورزشی روستایی زابل آباد
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
...
صفحه 1 از 7 صفحه
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved