jسه شنبه 26 دی 1396
پروژه های عمرانی
استان:
طبقه بندی پروژه ها:
دوگنبدان - تختی(شطرنج)
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
دوگنبدان - سالن 1200نفری
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
دوگنبدان - زورخانه تختی
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
دوگنبدان - شماره 3
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
دوگنبدان - زمین چمن شماره 2
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
دوگنبدان - مجموعه ورزشی شماره 4 گچساران
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - زمین ورزشی تلخاب شیرین
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - مردان معصوم
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - بی بی خاتونین
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - بوستان
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - زمین ورزشی سربیشه
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - زمین ورزشی بهره عنا
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - بوستان
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - زمین ورزشی آرو
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - زمین ورزشی سربیشه
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
...
صفحه 1 از 8 صفحه
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved