jدو شنبه 30 بهمن 1396
پروژه های عمرانی
استان:
طبقه بندی پروژه ها:
نظام شهر - سالن نظام شهر
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
نرماشیر - سالن ورزشی
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
نودژ - سالن نودژ
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
منوجان - سالن مسابقاتی
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
منوجان - منوجان4
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - بجگان
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کهنوج - سالن آقایان
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کهنوج - سرپوش نمودن استخر
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کهنوج - سالن ورزشی بانوان
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کهنوج - سالن بانوان
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - چاه مرید
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - شعبجره
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - ده علی
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کرمان - دو و میدانی کرمان
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
کرمان - شهید باهنر
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
...
صفحه 1 از 7 صفحه
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved