jپنج شنبه 25 مرداد 1397
پروژه های عمرانی
استان:
طبقه بندی پروژه ها:
زنجان - استادیوم 15000 نفری زنجان
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
زنجان - پیست دوچرخه سواری زنجان
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
زنجان - استادیوم پانزده خرداد زنجان
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
آب بر - هنرستان دخترانه کارودانش
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
زنجان - مخابرات
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
زنجان - سپاه
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
زنجان - مجموعه15خرداد
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
زنجان - قهرمانی50 متری
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
زنجان - بنیادشهید
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
زنجان - زیباشهر
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
زنجان - رسالت
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
زنجان - شیرودی
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
زنجان - دبیرستان بهارستان
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
زنجان - کوی فرهنگی
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
زنجان - سهروردی
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
صفحه 1 از 3 صفحه
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 92 22
©2018 Tanavar, All Right Reserved