jسه شنبه 26 دی 1396
پروژه های عمرانی
استان:
طبقه بندی پروژه ها:
مهران - سالن روستایی گلان
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
ارکواز - آموزش وپرورش
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
لومار - نوسازی مدارس
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
لومار - آموزش وپرورش
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
توحید - سالن ورزشی زنده یاد کرمی
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
موسیان - چندمنظوره
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - سالن روستای عین خوش
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - جلیزی بالا
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
بدره - نوسازی مدارس
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
بدره - آموزش وپرورش
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - دره شهر
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - روستای چشمه شیرین
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
ایوان - سالن بانوان شهر ایوان
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
ایوان - سالن وزنه برداری
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
ایوان - نوسازی مدارس
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
صفحه 1 از 2 صفحه
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved