jسه شنبه 26 دی 1396
پروژه های عمرانی
استان:
طبقه بندی پروژه ها:
نقده - روستای فرخزاد
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - زمین ورزشی چیانه
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - زمین فوتبال خاکی چیانه
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
میاندوآب - سالن میاندوآب
نوع اماکن: شهری
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
میاندوآب - میاندوآب
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - زمین ورزشی چلیک
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
مهاباد - زمین چمن فوتبال دارلک مهاباد
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
مهاباد - مهاباد
نوع اماکن: شهری
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
مهاباد - سالن ورزشی چند منظوره شرکت توزیع برق
نوع اماکن: شهری
مجری: 5
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - خورخوره
نوع اماکن: روستایی
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - خلیفان
نوع اماکن: روستایی
مجری: شرکت توسعه
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
اماکن روستایی - دارلک
نوع اماکن: روستایی
مجری:
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
ماکو - زمین خاکی فوتبال کشمش تپه ماکو
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
ماکو - سالن ورزشی چند منظوره شرکت توزیع برق
نوع اماکن: شهری
مجری: 5
مالکیت: دولتی
اطلاعات بیشتر
مرگنلر - فضای ورزشی روباز مرگنلر شوط
نوع اماکن: شهری
مجری: اداره کل
مالکیت: وزارت ورزش
اطلاعات بیشتر
صفحه 1 از 3 صفحه
تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved