jدو شنبه 28 اسفند 1396
دو شنبه 18 دی
بازدید مهندس کریمی از مجموعه ورزشی آزادی
عکس: محسن منتظمی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved