jدو شنبه 28 اسفند 1396
سه شنبه 12 دی
بازدید مهندس کریمی از مجموعه ورزشی شهید کشوری
عکس: حسین حاجیلو


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه نیایش
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
021 - 2307 99 00
©2017 Tanavar, All Right Reserved